Pensioen

Na een beurscrisis, faillissement van banken en bedrijven, bezuinigingsbeleid dat de economische instorting versterkte, volgde oorlog en jaren van bezetting, vervolging, verarming en honger.

De meeste Nederlanders hadden in 1945 weinig of niets meer. Alle bestaande geld werd ongeldig en iedere burger kreeg 10 gulden. Nederlanders werkten en verdienden hun loon, betaalden belasting en betaalden ook het levensonderhoud van de ouderen in de familie, waarvoor de eigen overheid niets deed.

Pas in 1947 kwam er een noodwet, om een deel van de bejaarden een minimaal bedrag te betalen, dat feitelijk ontoereikend was om te overleven. Wie geen familie meer had, leed honger en kou. Als kleuter ging ik met mijn moeder mee naar de volkstuin, om het kinderwagentje vol te laden met groenten. Elke week brachten we eten en geld naar Oma. Opoe, de moeder van Oma, moest geld krijgen van een ander familielid. Dat ging niet altijd goed. Dan namen we extra voedsel mee voor Opoe en werd de huishuur voor hen beiden betaald. Thuis hadden we dan minder. Armoede moest je goed voelen, in die tijd.

Onze regering kwam pas 31 mei 1956 met een fatsoenlijke oudedagsvoorziening, de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Ruim 700.000 Nederlanders van 65 jaar en ouder ontvingen in januari 1957 voor het eerst een AOW-uitkering van 804 gulden per jaar voor alleenstaanden of 1.338 gulden voor een gehuwd echtpaar. De betalingen zouden doorgaan tot hun dood. Voortaan zou iedere Nederlander vanaf het jaar dat ze 65 jaar werden een leefbaar staatspensioen krijgen en niet meer hoeven bedelen om geld bij familie die zelf ook vaak niet veel had. De AOW werd betaald uit een heffing op het inkomen. Die premie was toen nog niet dekkend voor de kosten van alle AOW uitkeringen, dus dat werd aangevuld uit de algemene middelen. Zo betaalde iedereen mee. AOW was ook voor iedereen. Ongeacht inkomen of vermogen, zodat niemand de vernedering hoefde te ondergaan, te moeten aantonen echt arm te zijn. Die wet is later vele malen aangepast.

AOW werd een vanzelfsprekendheid. Eigen pensioenvoorzieningen werden “aanvullend pensioen” genoemd. Dat was een dure extra inhouding op het loon, die een oudedagsvoorziening zou opleveren die zonder AOW vaak onvoldoende zou zijn om van te leven. Maar AOW was een zekerheid, een basisvoorziening, dus je zou nooit hoeven te verhongeren.

Het bedrag van de AOW werd in de loop der jaren soms verhoogd, soms verlaagd, afhankelijk of de stemming van het moment gul of gierig was. Regering en media speelden soms op sociaal gevoel, soms op hebzucht. Maar de hogere of lagere AOW werd aan iedere Nederlander betaald, vanaf het jaar waarin iemand 65 zou worden. Dat stond als een huis.

1963 De Wet overneming premie AOW/AWW stelde ambtenaren vrij van AOW premie betaling, in ruil voor een lager loon. Premie inning op het ambtenarensalaris werd vervangen door rechtstreekse overheidsbijdrage aan de AOW. De overheid bespaarde door efficiëntie. Ambtenaren liepen vele jaren loonsverhogingen mis.

1982 Kabinet Lubbers treedt aan tijdens een economische dip. Er wordt bezuinigd op overheidsuitgaven. Wat een minder pijnloze operatie lijkt, is een greep in de pensioenkas. Dat merkt toch niemand, want het is een spaarpot waaruit het grootste deel pas later betaald zal gaan worden. Wie al pensioen heeft, krijgt dat gewoon doorbetaald. Overheidspersoneel staat verplicht 21% van het bruto loon af aan het fonds, maar daar staat later een gegarandeerd welvaartsvast inflatiebestendig pensioen op basis van het laatstverdiende loon tegenover. Dat is wettelijk vastgelegd. Nog wel.

Dan besluit de 2e kamer werkgeversafdrachten te verlagen. Werkgeversbijdrage aan de pensioenen wordt verlaagd van 21% naar 8,3%. Het ABP heeft toch genoeg geld. Niet alleen de overheid, maar ook andere bedrijven mogen de pensioenkas van hun personeel plunderen. De Uitnamewet legaliseert de diefstal. Vakbonden en Raad van State maken tevergeefs bezwaar.

1984 Wet invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen (Wet van 6 december 1984, Stb. 622) regelt dan pas dat vanaf 1985 vrouwen en mannen gelijke pensioenrechten krijgen en de zelfde pensioenpremie betalen. Tot die tijd  moesten vrouwen hogere premie betalen over hun lagere loon, kregen ze een lager pensioenbedrag uitbetaald en mochten ze uitgesloten worden van bedrijfspensioenfondsen. Nog steeds hebben vrouwen daardoor nu lagere pensioenen dan mannen.

1985 In februari leken CDA, VVD, SGP en GPV samen een 1 april grap voor te bereiden. Maar de wet afschaffing overneming premie AOW/AWW (Wet van 29 mei 1985, STb. 288) is serieus. De overneming premie AOW/AWW die ambtenaren sinds 1963 betaalden met loonsverlaging, wordt geschrapt. Voortaan wordt er 15% premie AOW/AWW ingehouden op het ambtenarensalaris. De startdatum wordt van 1 april verschoven naar 1 juni, maar nog wel nog in het lopende jaar. Ter compensatie wordt het bruto salaris met 10% verhoogd. Het totale pakket arbeidsvoorwaarden overheidspersoneel 1985 levert de staat een half miljard per jaar op.

1988 Het staatspensioenfonds voor ambtenaren is flink geplunderd en wordt vervolgens geprivatiseerd. De overheidsgarantie op waardevast  pensioen vervalt.

1990 Hoewel volgens de Wet financiering volksverzekeringen (1989) men met ingang van de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt geen premie AOW verschuldigd is, wordt volgens de Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 1990 toch over het totale inkomen van dat hele jaar premie AOW geheven. De tarieven worden vastgesteld aan de hand van leeftijdstabellen. Dit principe is tot op heden gehandhaafd. Na uitspraak van een rechter hoeft een gepensioneerde die geen inkomen had vóór pensionering, geen AOW premie over dat jaar te betalen. Alle anderen betalen het wel.

1996 Het tekort aan fondsdekking bedraagt inmiddels 33 miljard gulden en de privatisering is afgerond. Ambtenaren moeten een hogere premie betalen en de overheid blijft als werkgever te weinig in het fonds storten. Andere bedrijven volgen dat voorbeeld.

1998 de Wet Brede Herwaardering wordt aangekondigd. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad vanaf 120 procent moeten vermogen afstaan aan de schatkist, omdat 104 procent is ruim voldoende zou zijn. De fondsen brengen hun dekkingsgraad uit voorzorg tot onder de 120 % om geen pensioengelden aan de staat te hoeven afstaan. Deelnemers krijgen de keuze om vervroegd met pensioen te gaan. De fondsplunderwet wordt niet aangenomen. Maar de pensioenkassen zijn al geleegd.

2002 Alle bestaande geld werd ongeldig. Ieder kreeg een mapje euromuntjes. Salaris en pensioen wordt voortaan uitbetaald in de nieuwe munteenheid. Vooruitlopend op de muntwisseling werden de meeste winkelprijzen al een jaar eerder met 10% verhoogd, maar inkomens stegen niet mee.

2006 Op grond van het Besluit op de huurtoeslag wordt het mogelijk, om een afkoopsom van het pensioen buiten beschouwing te laten voor het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. De burger moet daarvoor zelf formulieren aanvragen en een verzoek indienen bij Belastingdienst Toeslagen. Wie er niet van weet, wordt gekort op de huurtoeslag.

2007 Een financiële crisis in de U.S.A. veroorzaakt het faillissement van Amerikaanse banken en bedrijven. Veel mensen verliezen geld, worden werkloos en kunnen hun hypotheek niet meer aflossen. Ze moeten hun huis verlaten. Ook Nederlandse banken, beleggers en pensioenfondsen hebben die schulden opgekocht en dat worden verliesposten. Pensioengeld is vergokt. In Nederland lekken dan al plannen uit voor overheidsbezuiniging door verhoging van BTW en accijnzen, maar die plannen worden weer ingetrokken.

2008. De Amerikaanse bankencrisis werd een wereldwijde financiële crisis. Banken kregen miljarden toegeschoven, die via de overheid betaald moesten worden door de bevolking. Bezuinigingsbeleid versterkte de economische instorting. Er volgde een periode van verarming voor een groot deel van de Nederlanders. Spaargeld was niet meer veilig, maar hypotheekschulden moesten wel afgelost. Het oude geld was al ongeldig en de nieuwe euromuntjes waren in waarde gedaald. Burgers werkten en verdienden hun loon, betaalden belasting en betaalden ook voor de banken die niet failliet mochten gaan. Maar de ouderen in de familie, die hielden hun zekerheid. Ze waren verzorgd door de overheid. Dacht men toen nog. Pensioenen werden niet meer geïndexeerd, zodat gepensioneerden sinds 2008 in besteedbaar inkomen gingen achterlopen op de rest van de bevolking.

2009 In onderhandeling met de vakbonden ruilt de overheid een dreiging met BTW verhoging naar 20% in voor loonmatiging en achterblijven van de pensioenen.

2011 Het pensioenakkoord werd in juni 2011 gesloten tussen de regering, georganiseerde werkgevers en vakbonden. Hierin zou pensioenkeuze voor de burger geregeld worden. De startdatum van de AOW mocht de burger zelf kiezen, het AOW-bedrag zou worden verhoogd en de overbruggingsuitkering IOW kan een gat tussen salarisbetaling en pensioen uitkering dichten. Het akkoord werd nooit nageleefd. In 2011 werd het recht op AOW voor iedereen een paar dagen vooruitgeschoven.

In 2012 konden 65 jarigen nog steeds leeftijdsontslag krijgen: De eerste van de maand waarin men 65 jaar werd, eindigde de arbeidsovereenkomst, gevolgd door een AOW uitkering en voor veel mensen een aanvullend pensioen. Maar per 1 april 2012 ging de AOW plotseling niet meer in op de dag van het leeftijdsontslag. Pas op de 65ste verjaardag zelf had men recht op AOW. Wie aan het eind van een maand was geboren, zat dus een groot deel van de maand zonder inkomen. Dat leverde de Nederlandse overheid 60 miljoen euro op, betaald door de 65 jarige burgers. Ondanks eerdere afspraken wordt met ingang van 1 oktober 2012 nog tijdens het lopende jaar de BTW alsnog verhoogd. Niet naar 20% maar naar 21%. Zonder prijscompensatie van lonen en pensioenen.

“AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Daarnaast veranderen de fiscale regels voor het aanvullend pensioen (Witteveenkader).

Het wetsontwerp van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens staatssecretaris Weekers (Financiën) is voor advies naar de Raad van State gestuurd en wordt openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

De snellere verhoging van de AOW-leeftijd is het gevolg van afspraken die het kabinet met de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie heeft gemaakt in het begrotingsakkoord 2013. De extra bezuinigingen zijn nodig om de sterk verslechterde toestand van de overheidsfinanciën verder te verbeteren.

De AOW-leeftijd gaat in de loop van de jaren telkens op 1 januari omhoog, met steeds grotere stappen. Onderstaande tabel geeft het effect van de verhoging op de AOW-leeftijd tot 2019 aan:

Verhoging AOW tot 2019:
 2013

1 mnd

65 + 1 mnd

 2014

1 mnd

65 + 2 mnd

 2015

1 mnd

65 + 3 mnd

 2016

2 mnd

65 + 5 mnd

 2017

2 mnd

65 + 7 mnd

2018

2 mnd

65 + 9 mnd

2019

3 mnd

66 jaar

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt geleidelijk ingevoerd om mensen die dicht tegen hun pensioen aan zitten tegemoet te komen. Daarnaast komen er overgangsmaatregelen voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies aan inkomen te compenseren. Zo kunnen AOW’ers een voorschot krijgen om een eventueel inkomensgat te overbruggen. Bij een voorschot van 3 maanden moet dat wel binnen maximaal 1,5 jaar worden terugbetaald. Verder kunnen mensen een beroep doen op de (bijzondere) bijstand als ze onder het sociaal minimum dreigen te komen. De uitvoerders van de AOW (SVB) en de bijstand (gemeenten) worden gevraagd hier extra op te letten. Ook zal de AOW-partnertoeslag, die in 2015 verdwijnt, enkele maanden langer doorlopen. Dat geldt alleen voor de mensen die mogelijk door de eerdere verhoging van de AOW-leeftijd opeens niet meer de partnertoeslag ontvangen en daar wel op gerekend hebben.

Verhoging van de AOW-leeftijd past bij de ontwikkeling dat mensen langer leven, langer gezond blijven en dus langer door kunnen werken. Dat zorgt ervoor dat de AOW ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijft. De kosten zouden anders naar verwachting oplopen van de huidige 30 miljard euro tot ongeveer 50 miljard euro in 2040.

Aantasting van pensioenakkoord 2011 
Met het naar voren halen van de verhoging van de AOW-leeftijd vervalt een aantal maatregelen uit het pensioenakkoord dat het kabinet in juni 2011 met sociale partners had gesloten. Dit betreft onder meer de mogelijkheid om de AOW flexibel op te nemen, de verlenging van de overbruggingsuitkering  IOW en de extra verhoging van het AOW-bedrag. Minister Kamp heeft de Stichting van de Arbeid – het landelijk overlegorgaan van werkgevers en werknemers – hierover vandaag schriftelijk geinformeerd.
Het kabinet schaft ook de werkbonussen voor werknemers en werkgevers af. De nieuwe mobiliteitsbonus voor 55-plussers – onderdeel van het Vitaliteitspakket – wordt niet ingevoerd. Wel wordt de mobiliteitsbonus voor werkgevers, die uitkeringsontvangers vanaf 50 jaar in dienst nemen, verhoogd van 6.500 naar 7.000 euro per jaar. Deze bonus geldt voor maximaal drie jaar.
Minister Kamp: “Iedereen kan zien dat de overheidsfinanciën er nog slechter voor staan dan we eerder dachten. Daarom zijn snel extra maatregelen nodig. De problemen zijn omvangrijk en acuut, zodat van iedereen een bijdrage moet worden gevraagd. Die bijdrage moet op korte termijn worden gegeven om het begrotingstekort snel terug te brengen. Wachten tot 2020 kunnen we ons niet meer veroorloven.“
Het pensioenakkoord bevatte ook afspraken over het aanvullend pensioen. Minister Kamp biedt de Tweede Kamer op korte termijn een hoofdlijnennotitie aan over het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) met de nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen.

Witteveenkader aangepast
De fiscale regels voor het aanvullend pensioen (Witteveenkader) worden als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd ook gewijzigd. De pensioenleeftijd – waarmee gerekend wordt – gaat naar 67 jaar in 2014. De opbouwpercentages – de jaarlijkse stapjes waarmee iemand aanvullend pensioen opbouwt – gaan in 2014 van jaarlijks 2 naar 1,9 procent (eindloonregelingen) of van 2,25 naar 2,15 procent (middelloonregelingen). Dit levert de overheid vanaf 2014 structureel € 700 miljoen per jaar aan extra belastinginkomsten op. Opgebouwde pensioenrechten blijven intact. Vanaf 2014 gaat het nieuwe regime in. Werkenden die zijn aangesloten bij een pensioenfonds bouwen vanaf dat moment jaarlijks minder nieuwe rechten op.

2012 Het is niet goedkoop om failliete banken op te kopen en doordat bevolking en bedrijven minder inkomen hebben, dragen ze ook minder belasting af. De staat compenseert dat met een algemene belastingverhoging. Bedrijven compenseren dat voor hun personeel door voortaan de 7,5% premie zvw te betalen. Bedrijven en gepensioneerden worden door niemand gecompenseerd.

2013 werd de pensioengerechtigde leeftijd nog wat verder opgeschoven. 65 jaar was niet oud genoeg. Men moest 3 maanden langer blijven doorwerken. Maar voor veel 65 jarigen betekende dat 3 maanden langer zonder inkomen. Want de economie draaide steeds slechter, het ene na het andere bedrijf ging failliet en vooral oudere mensen bleven zonder betaald werk. De pensioenen worden al sinds 2008 niet meer geindexeerd en worden nu ook nog nominaal gekort. Voortaan zal de Nederlandse Bank jaarlijks bepalen of pensioenen gaan stijgen of dalen.

2014 Pensioenbedragen worden opnieuw gekort. Bovendien komt de regering met het plan om de AOW premie geleidelijk helemaal af te schaffen en te vervangen door stijging van het laagste tarief voor de inkomstenbelasting. Elk jaar wordt de AOW premie met 1% verlaagd en de inkomstenbelasting met 1% verhoogd. Wie AOW gerechtigd is betaalt geen AOW premie, maar wel de elk jaar hogere inkomstenbelasting. Tarieven voor de inkomstenbelasting worden in tabellen verwerkt, die  per geboortemaand een ander tarief aangeven. Hiermee wordt het principe, dat voor alle burgers gelijke rechten gelden, nog verder verlaten.

2015 De economische teruggang werd door de Nederlandse overheid gebruikt als argument om versneld de pensioengerechtigde leeftijd nog verder vooruit te schuiven. Er werd een schema opgesteld om voor elk geboortejaar een andere pensioenleeftijd vast te stellen. Sinds 2015 worden de tarieven voor de inkomstenbelasting steeds ongunstiger voor mensen die na 1946 zijn geboren.  In het jaar ná ingang van AOW gerechtigd worden hoeft geen AOW-premie meer betaald te worden. Voorheen was dat in hetzelfde jaar dat men AOW ontving.

2016 wordt besloten de pensioenpremie voor ambtenaren van 18,8% te verhogen met 2,3% in 2017. De premie van 21,1% zal de komende jaren verder verhoogd worden en de pensioenen verlaagd.

2016 Op de website van de belastingdienst lees ik:

Let op!
In het jaar nadat u de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaalt u helemaal geen AOW-premie meer. Hierdoor betaalt u over uw inkomsten in de 1e 2 schijven alleen inkomstenbelasting en premies Anw en Wlz.

2017 is de pensioenleeftijd verder vooruitgeschoven. De 65 jarigen moeten 9 maanden wachten op hun pensioen. De pensioenbedragen werden bovendien weer verlaagd, hoewel de pensioenfondsen enorme reserves overhielden.

Steeds meer mensen hadden een periode tussen ontslag en pensioen. Het pensioengat werd dat genoemd. Er volgden reparatie-wetjes en regelingen in arbeidsovereenkomsten, maar zelfs in 2017 sloot nog niet voor iedereen de einddatum van het arbeidscontract en de startdatum van het pensioen op elkaar aan. Beroepsmilitairen voerden een proces tegen de overheid om dit probleem op te lossen, maar de rechtbank was het niet met ze eens.

Beheer, uitbetaling en informatie aan deelnemers van pensioenfondsen wordt betaald uit de premies die de deelnemers elke maand weer, jaar na jaar afdragen. Pensioenfondsen mogen kosten besparen door kleine pensioenen af te kopen met een bedrag ineens. Pensioengerechtigden mogen daartegen bezwaar maken, als ze de liever hun verdere leven betalingen per maand willen ontvangen. Met het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen (2017 Klijnsma, PvdA) wordt mogelijk gemaakt dat de allerkleinste pensioenaanspraken zonder tegenprestatie komen te vervallen. De verplicht ingelegde premies hoeven niet terugbetaald te worden. Andere kleine pensioenaanspraken worden bij baanwisseling doorgeschoven naar het volgende pensioenfonds zodat de opgetelde pensioenbedragen uiteindelijk als 1 pensioen uitgekeerd kunnen worden.

Per 1 januari 2018 kan de uitbetalingsdatum van de kleine pensioen afkoopsom niet meer gekozen worden: In de maand na ingang van de AOW gerechtigde leeftijd wordt uitbetaald. De mogelijkheid om een pensioengat te overbruggen met vervroegde uitbetaling van de afkoopsom van een klein pensioen vervalt daarmee. Ook uitstel naar een datum die voor de inkomstenbelasting van betrokkene gunstiger is, wordt daarmee onmogelijk.

De rechtse rakkers verhogen de laagste tarieven voor inkomstenbelasting en BTW tarief, om vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor hogere inkomens te verlagen.

Zo pakt de regering de vergrijzing aan.

Lees ook: Kwaliteitsrapport AOW

Advertentie

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

rozegolf.wordpress.com/

LHBTIQA-Plus platform Podcast & Internet

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

annoz blog

Paris Coted'Azure NYC Thailand

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

%d bloggers liken dit: